आठवडे बाजार

गावातील नागरिकांना आठवडयाचा बाजार करणेसाठी गावापासून 6 कि.मी. अंतरावर असणारे किर्लोस्करवाडी येथे जावे लागते.